2017. szeptember 23., szombat

Levelek

Ön elhiszi nekem, vagy nem, de ismerem a nyitját , hogyan menjek „Vissza Istenhez” , amikor elhagyom a jelenlegi anyagi testemet, és azért, hogy magammal vigyem a világban jelenlévő minden férfit és nőt, elindítottam a „Vissza Istenhez” című újságomat, mint az út egyik módját.
Kérem ne gondoljon rám, mint egy csodálatos, vagy őrült emberre, amikor azt mondom, hogy megyek „Vissza Istenhez” a mostani anyagi testem elhagyása után! Ez teljesen lehetséges mindenki és mindannyiunk számára.”

(Levél Dr. Rajendra Prasad, Indiai Unió Elnöke – 1956. november 21. Delhi)


Letters

"Believe me or not, I have got the clue of going "Back to Godhead'' just after leaving my present material body and in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, I have started my paper "Back to Godhead'' as one of the means to the way.
Please do not think of me as an wonderful or a mad man when I say that I shall go "Back to Godhead'' after leaving my present material body! It is quite possible for everyone and all of us."

(Letter to Dr. Rajendra Prasad, President of Indian Union- 21.November 1956, Delhi)


2017. szeptember 21., csütörtök

Szobabeszélgetés, 1971. július 18. Detroit
Szobabeszélgetés, 1971. július 18. Detroit:

"Mohsin Hassan: Igen, a tizedik. Született döntés arról, hogy ki veszi át utánad?
Prabhupāda: Igen. Mindannyian átveszik. Ezek a tanítványok, akiket avatok, mindannyian úgy fognak cselekedni, miként én teszem. Úgy, mint sok Istentestvérem van , akik mind ezt teszik. Hasonlóan, mindezek a tanítványaim, akiket felavatok, képzettek lesznek, hogy a jövő lelki tanítómestereivé váljanak."

1.) Az 1977. július 9-i Ritvik Avatási Rendszert Srila Prabhupada rendelte el.
2.) Srila Prabhupada azt akarta, hogy MINDEN tanítványa Siksa guruként CSELEKEDJEN.
3.) Az NYILVÁNVALÓ, hogy Srila Prabhupada Istentestvérei NEM voltak képesek Diksát adni, mert NEM ENGEDELMESKEDTEK Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuranak. Ők NEM voltak TRANSZCENDENTÁLIS szinten. De --- Srila Prabhupada megróbált mindenkit BÁTORÍTANI, hogy terjessze a szent nevet. Siksa guruként.

Room Conversation, July 18, 1971, Detroit


Room Conversation, July18, 1971, Detroit:

Mohsin Hassan: Yeah, the tenth. After you, is it any decision has been made who will take over?
Prabhupāda: Yes. All of them will take over. These students, who are initiated from me, all of them will act as I am doing. Just like I have got many Godbrothers, they are all acting. Similarly, all these disciples which I am making, initiating, they are being trained to become future spiritual masters.”

1.) The SYSTEM for INITIATION is July 9th 1977 Ritvik as ORDERED by Srila Prabhupada.

2.) Srila Prabhupada wanted ALL his disciples to ACT AS Siksa gurus.

3.) It is OBVIOUS that Srila Prabhupada's Godbrothers were NOT able to give Diksa because they had DISOBEYED Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. They wer NOT on TRANSCENDENTAL platform. BUT---Srila Prabhupada tried to ENCOURAGE all to spread the holy name. Siksa guru.2017. szeptember 18., hétfő

MAHESH RAJA: Nitya-baddha azt jelenti, „Nem tudjuk”


Jan 18, UK (SUN) — Nitya-baddha azt jelenti, hogy nem tudjuk, mikor kezdődött a feltételekhez kötött állapotunk. Lehetetlen nyomon követni a történetet.

Sunanda Prabhu cikke nagyon vitatható - Sunanda Prabhu’s article

Sunanda Prabhu nyilvánvalóan összezavarodott és kitűnik a cikkéből, hogy valójában nem érti, mi a nitya-baddha. Az örökké feltételekhez kötött azt jelenti, lehetetlen nyomon követni a történetet.

Ettől eltekintve, VISSZA Istenhez azt jelenti, visszatérünk haza, ahonnan EREDETILEG származunk. A marginális (HATÁR) szó azt jelenti, hogy a léleknek van FÜGGETLENSÉGE, hogy válasszon. A Vaikunthán akar-e maradni, vagy az anyagi világba jön. Máskülönben nincs értelme a Krsna iránti SZERETET szónak. A szeretet nem kikényszerített.

Továbbá, a filozófia el lett magyarázva az EGYIDEJŰ EGYSÉG ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG összefüggésben. Nem lehet elmagyarázni, ahogy a lélek leesik, vagy nem esik le, kritizálva a kijelentéseket Srila Prabhupadatól.
Elmagyaráztam ezt a cikkemben : Apparent Contradiction and Reconciliation.
magyarul:


Kérlek olvasd el az alábbiakban, ahogyan a nitya-baddha van elmagyarázva:


Srila Prabhupada, Srimad-Bhagavatam Lecke,1968. március 28. San Francisco:

Nitya-baddha. Ez a szó is gyakorlati jellegű. Nitya-baddha örök feltételekhez kötöttséget jelent. Vannak Nitya-mukták. Nitya-mukta örök felszabadultat jelent. A lelki világban is számtalan élőlény létezik. Az... Ez az anyagi világ Krsna energiájának csak egynegyedének a megnyilvánulása. Isten energiája. És az energiájának háromnegyede a lelki világban nyilvánul meg. Így mi elképzelhetjük, hogy az Úr energiájának egynegyed megnyilvánulásában olyan sok élőlényként vagyunk, hogy lehetetlen megszámolni. Most elképzelheted, hogy mennyivel több élőlény van ott. De itt mi feltételekhez kötöttek vagyunk és ők ott felszabadultak. Azokat, akik feltételekhez kötöttek, Nitya-baddhának hívják, örök feltételhez kötöttnek. Nitya-baddha azt jelent, hogy nem tudjuk, mikor kezdődött a mi feltételekhez kötött állapotunk. Lehetetlen a történetet nyomon követni.”

Srila Prabhupada, Purport on Srimad-Bhagavatam 3.26.5. Magyarázat – Az anyagi természet alapelvei

Az előző vers kijelentette, hogy az Istenség Legfelsőbb Személyisége azért fogadta el az anyagi energiát, hogy bemutathassa kedvteléseit az élőlények számára, akik élvezni és uralni akarják az anyagi energiát. Ez a világ az Úr anyagi energiáján keresztül jött létre az ilyen élőlények „úgynevezett” érdekében. Hogy miért jött létre ez a világ, amely a feltételekhez kötött lelkeknek szenvedést okoz, egy nagyon bonyolult kérdés. Az előző vers utal erre a lilaya szóval, ami azt jelenti, hogy „az Úr kedvtelései érdekében”.Az Úr meg akarja változtatni a feltételekhez kötött lelkek élvező mentalitását. A Bhagavad-gita kijelenti, hogy az Istenség Legfelsőbb Személyiségén kívül senki sem lehet az élvező. Ez az anyagi energia tehát azok számára jött létre, akik úgy tesznek, mintha ők lennének az élvezők. Ezzel kapcsolatban megemlíthetjük azt a példát, hogy valójában nincs szükség arra, hogy a kormány egy különálló rendőrséget hozzon létre, de mivel tény, hogy néhány állampolgár nem tartja be az állam törvényeit, szükség van egy olyan testületre, amely a bűnözőkkel foglalkozik. Nincsen szükség rá, ugyanakkor mégis szükséges. Hasonlóképpen arra se volt szükség, hogy ez az anyagi világ létrejöjjön, és szenvedést okozzon a feltételekhez kötött lelkeknek. Ugyanakkor azonban vannak bizonyos élőlények, akik nitya-baddhák, örökké feltételekhez kötöttek, s azt mondjuk, hogy időtlen idők óta feltételekhez kötött helyzetben vannak. Hiszen senki sem tud utánajárni, hogy az élőlény, a Legfelsőbb Úr szerves része mikor lázadt fel az Úr hatalma ellen.”


Srila Prabhupada, Srimad-Bhagavatam 5.11.12 Magyarázat – Jada Bharata tanítja Rahugana királyt:

Mint a Bhagavad-gita (13.3) kijelenti: ksetrajnam capi mam viddhi sarva-ksetresu bharata. Kétféle ksetrajna, azaz élőlény van. Az egyik az egyéni, a másik pedig a legfelsőbb élőlény. A közönséges élőlény ismeri a saját testét egy bizonyos mértékben, de a Legfelsőbb, Paramatma pedig mindent átható. Ebben a slokában a ksetrajna szó a közönséges élőlényre, nem pedig a legfelsőbb élőlényre utal. Kétféle ilyen közönséges élőlény van: a nitya-baddha és a nitya-mukta. Az egyik örökké feltételekhez kötött, a másik pedig örökké felszabadult. Az örökké felszabadult élőlények a Vaikuntha jagatban, a lelki világban élnek, és sohasem esnek le az anyagi világba. Akik az anyagi világban élnek, azok a feltételekhez kötött élőlények, a nitya-baddhák. A nitya-baddhák akkor szabadulhatnak fel, ha uralkodnak az elméjük fölött, mert az elme a feltételekhez kötött élet oka. Ha az elmét fegyelmezik, s a lélek nem kerül az elme irányítása alá, akkor felszabadulhatnak még ebben az anyagi világban tartózkodva. Aki felszabadult, azt jivan-muktának hívják. A jivan-mukta tudja, hogyan vált feltételekhez kötötté, ezért igyekszik megtisztulni, hogy hazatérhessen, vissza Istenhez.”

Srila Prabhupada Lecke, Caitanya-caritamrta, 1967.január 9. New York:

Tegnap beszéltünk az élőlények két fajtájáról. Az egyik osztály a nity-mukta, örökké felszabadultak, és sohasem jönnek ebbe az anyavilágba. Ők örökké felszabadultak. A másik osztály, mint mi vagyunk, a feltételekhez kötöttek. Örökké feltételekhez kötöttek vagyunk. „Örökre feltételekhez kötött” azt jelenti, hogy nem tudjuk mikor váltunk ilyen feltételekhez kötötté. Nem lehetséges kideríteni a történetet. Mivel az élőlény a természeténél fogva nem feltételekhez kötött. De valójában azt látjuk, hogy feltételekhez kötöttek vagyunk, és nem lehetséges utánajárni az előzményeknek. Sok-sok Brahma élete. Nemcsak egyetlen Brahmáé... Olyan sok Brahma cserélődött, és mi feltételekhez kötöttek vagyunk. Így ezért örökké feltételekhez kötöttnek neveznek minket.”

Srila Prabhupada Levele Upendrának - 69-10-27 :

Ami a kérdésedet illeti, egy bizonyos értelemben mindkettőtöknek, neked és Mahapurusának is igaza van. Az tény, hogy az Univerzum pusztulása után az élőlények álomban maradnak Maha Visnun belül, és amikor a teremtés megtörténik, az anyagi világ élőlényekkel lesz megtermékenyítve, akik korábbi tetteiknek megfelelően megjelennek az élet különböző fajaiban. A fokozatos evolúciós folyamat során, amikor emberi formában jelennek meg, jó esélyük van, hogy kiszabaduljanak az ismétlődő születés és halál folyamatából és beléphessenek a Lelki Világba. De ha valaki elveszíti ezt az esélyt, ismét bekerül a születés és halál körforgásába.
A feltételekhez kötött lelkek mindig Maha Visnu Formáján belül vannak, míg ellenben a felszabadult lelkek Vaikunthán , az Úr szolgálatában vannak lefoglalva. Természeténél fogva minden élőlény, még ha a Vaikuntha Lokán is van, meg van az esélye a leesésre. Ezért hívják az élőlényt határenergiának. De amikor a feltételekhez kötött lélek leesése megtörténik, nagyon nehéz kideríteni azt. Ezért két csoportra oszthatók: az örökké felszabadult és az örökké feltételekhez kötött lelkek. De az érvek kedvéért, mivel az élőlény határenergia, nem lehet örökké feltételekhez kötött. De az Idő annyira korlátlan, hogy a feltételekhez kötött lelkek így örökké feltételekhez kötöttnek tűnnek. De kilépve a filozófiai nézetből, ő nem lehet örökké feltételekhez kötve. Mivel nem tudjuk nyomon követni, hogy ő mikor vált feltételekhez kötötté, nincs értelme ezen a ponton vitatkozni. Jobb , ha arra ügyelünk először, hogy megszabaduljunk ettől a feltételes létezéstől, amennyire egy betegnek kellene többet törődnie a betegségével, és kevésbé az idejét azzal pazarolni, hogy kiderítse a betegsége okát.”


Srila Prabhupada – Beszélgetés, 1976. július 8.:

Bhakta (4): Úgy tűnik, egyáltalán nem tudom megérteni ezt. Ha a mi , eredeti helyzetünk Krsna szerves része, és ebben a helyzetben, az a teljes tudás és boldogság pozíciója és az örök természetünkben létezünk... Most van valamennyi tapasztalatom némiképp, hogy ez az anyagi energia mennyire erős, és ahogyan Maya dolgozik. De ha tudtam ezt, és teljes tudásom volt, akkor ismernem kellett volna a teljes tudást arról, ahogyan Maya működik és hogyan eshetek le.

Prabhupada: Olvastad Jaya, Vijaya, Hiranyakasipu, Hiranyaksa életét? Krsna kapuőrei voltak. Hogyan estek le? Olvastad? Olvastad Hiranyakasipu vagy Hiranyaksa életét?

Bhakta (4): Igen, Prabhupada.

Prabhupada: Szóval hogyan estek le? Ők Vaikuntháról vannak. Ők Krsna személyes társai mint kapuőrök. Hogyan estek le? Mégis van esély a leesésre bármelyik pillanatban.

Bhakta (4): Nos, a családjában szerették volna élvezni az anyagi világot.

Prabhupada: Bármi lehet, a leesés ott van. Így, mivel élőlények vagyunk, nem vagyunk olyan hatalmasak, mint Krsna. Ezért leeshetünk Vaikuntháról bármelyik pillanatban. Iccha-dvesa samutthena sarge yanti parantapa. Találd meg ezt a verset.

Pusta Krsna:

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti parantapa

Óh, Bharata leszármazottja, óh, ellenség fenyítője, minden élőlény illúzióban születik, legyőzve a vágy és a gyűlölet kettősségétől.”

Prabhupada: A Magyarázat.

Pusta Krsna:

Az élőlény igazi, eredeti természetéhez tartozik, hogy alárendeltje a Legfelsőbb Úrnak, aki maga a tiszta tudás. Ha tévhit következtében elválik ettől a tiszta tudástól, akkor az illuzórikus energia irányítása alá kerül, és így nem képes megérteni az Istenség Legfelsőbb Személyiségét Az illuzórikus energia a vágy és a gyűlölet kettősségében nyilvánul meg. A tudatlan személy vágya és gyűlölete következtében eggyé akar válni a Legfelsőbb Úrral, és irigykedik Krsnára, mert Ő az Istenség Legfelsőbb Személyisége. A tiszta bhakták, akiket nem fertőzött meg a vágy és a gyűlölet, megérthetik, hogy Sri Krsna Saját belső energiái által jelenik meg. Ezzel ellentétben a kettősségtől és tudatlanságtól megtévesztett élőlények azt hiszik, az anyagi energiák teremtik az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, amikor az alászáll ebbe a világba. Ez a téves felfogás az oka minden balszerencséjüknek. Ezek a félrevezetett személyek jellegzetes módon a kettősségek - becstelenség-becsület, szenvedés-boldogság, nő-férfi, jó-rossz, gyönyör-fájdalom stb. rabjai, és ekképpen gondolkoznak: „Ő az én feleségem; ez az én házam; én vagyok e ház ura; én vagyok e nő férje ... " Ezek az illúzió ellentétpárjai. A kettősségektől ennyire félrevezetett emberek teljesen ostobák, így nem érthetik meg az Istenség Legfelsőbb Személyiségét.”
Prabhupada: Így Vaikuntán is még, ha az a vágyam, hogy „Miért szolgáljam Krsnát? Miért nem leszek Krsna?” Azonnal leesem. Ez a természet. Egy szolga a mestert szolgálva néha gondolhatja azt, hogy „Ha én mesterré válhatnék”. Ők így gondolkodnak és megpróbálnak Istenné válni. Ez a tévhit. Nem válhatsz Istenné, az nem lehetséges. De ő rosszul gondolkodik.

Vipina: Miért nem véd meg minket Krsna ezektől a vágyaktól?

Prabhupada: Ő megvéd. „Te gazember, ne vágyj erre, add át Nekem magadat.” De te gazember vagy, és nem ezt teszed.

Vipina: Miért nem óv meg ettől a gondolkodástól?

Prabhupada: Akkor az azt jelenti, elveszíted a függetlenségedet.

Vipina: Az nem szeretet.

Prabhupada: Az erő. [ nem kivehető ].. prema. Bengáliában azt mondják, ha elkapsz egy fiút vagy lányt „ Szeress engemet, szeress engemet, szeress engemet” Ez szeretet? [ nevetés ] „Szeress, máskülönben megöllek” [ nevetés ] Ez szeretet? Krsna nem akar ezen a módon, revolver hatására egy kedvessé válni. „Szeress, különben megöllek” Ez nem szeretet. Ez nem szeretet, ez fenyegetés. A szeretet kölcsönös, önkéntes, a jó érzések viszonzása, akkor van szeretet és nem erővel történik. Az erőszak. Az... Miért hívják az egyiket a kedvesnek, a másikat pedig erőszaknak.

Vipina: De az nincs erőltetve valahogyan? Mert ha nem szeretjük Krsnát, akkor szenvedünk.

Prabhupada: Az a te dolgod. Te fogsz szenvedni. De Krsna nem kényszerít tégedet. Ő a valóságot mondja „Ha szeretsz Engemet, boldog leszel, ha nem szeretsz, szenvedsz.” De ez a te dolgod.

Vipina: Így mi a választás?

Prabhupada: A választás a tiéd. Ha gazember vagy, nem hozod meg a választást, a legjobb választást. Szenvedsz. És intelligens emberek nem szenvednek. Ha intelligens vagy, akkor Krsna azt mondja „Add át Nekem magadat”, ha megteszed, akkor intelligens vagy. Ha gazember vagy, akkor elutasítod és szenvedsz. Amikor egy apa a gazember fiának azt mondja „Drága fiam, te csak hallgass rám, tedd ezt, és boldog leszel.”, ha ő nem teszi azt, szenvedni fog. Nincs más alternatíva.

Vendég (2): Srila Prabhupada, miért hozták létre az anyagi világot egy börtön szintjén? Azt egy börtön szintjén hozták létre, a börtön szemléletet mondták nekem a hajlam helyett.

Prabhupada: Igen, mert ott olyan sok bűnöző lesz. Ezért a kormánynak börtönt kell építenie. Az a kormánynak nem a vágya. Drága és szükségtelen. De vannak gazemberek, akik bűnözőkké válnak, és a kormánynak van börtöne. Így, aki Krsnától független akar maradni, azok számára van az anyagi világ. „Rendben, maradj itt.”

Vipina: Mi azt is mondjuk, hogy Krsna minden élőlény vágyát teljesíti. Így, ha mi a Krsnától való függetlenséget akarjuk élvezni, miért nem hagy minket valójában Tőle függetlenül élvezni?

Prabhupada: Az nem lehetséges. Az Maya, így nevezik. Te nem élvező vagy, szolga vagy. Mivel te azt kívánod, hogy élvező legyél, szenvedsz. Ennyi az egész. Nem vagy élvező.
Vipina: Akkor Ő nem teljesíti a vágyat

Prabhupada: Nem. Te akartál élvezni – élvezz a saját kockázatodra. Néha a mennyek királya leszel, és néha egy baktérium leszel az ürülékben.

Vipina: Hm. Élvezz a saját kockázatodra. [ nevetés ]

Prabhupada: Igen. Nem, ez a tény.

Vipina: Az Ő védelme helyett, a saját kockázatodra élvezel.

Prabhupada: Ezért Ő azt tanácsolja „Adj fel minden élvező szellemet. Csak add át Nekem magadat , és boldog leszel.” De mi nem fogadjuk el ezt. Ezért néha a mennyek királyságában vagyunk, néha pedig egy féregként a székletben. Ez így megy. Ez a te kockázatod. Mi az? bhuñjate te tv aghaṁ pāpāḥ?
yajñārthāt karmaṇo ’nyatra
loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ:
yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv agham pāpā
ya pacanty ātma-kāraṇātPusta Krsna: Yjñārthāt karmaṇo ’nyatra?

Prabhupada: Hm.

Pusta Krsna:
yajñārthāt karmaṇo ’nyatra
loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ
tad-arthaṁ karma kaunteya
mukta-saṅgaḥ samācara

Az ember végezze úgy munkáját, hogy az áldozat legyen Visnunak, mert különben a munka leköti az anyagi világhoz. Ezért, óh Kunti fia, teljesítsd előírt kötelességed az Ő örömére, s ily módon mindig mentes maradsz a ragaszkodástól, és megszabadulsz a kötelékektől!”

Prabhupada: Yajna-sistasinah santo mucyante sarva-kilbisaih. Azt hiszem ott fogod találni.

Pusta Krsna: Bhunkte stena eva sah? Nem? Oh, bhunjate te tv agham papah?
yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv agham pāpā
ya pacanty ātma-kāraṇāt

A bhakták megszabadulnak mindenféle bűntől, mert csak olyan ételt fogyasztanak, amit először felajánlottak áldozat gyanánt. Mások, akik személyes érzéki élvezetükre készítenek ételt, bizony csak bűnt esznek.”


Az eredeti írás angol nyelven:

Mahesh Raja Prabhu : mahesh_agtsp@yahoo.co.ukMAHESH RAJA: Nitya-baddha means ‘We Do Not Know’Jan 18, UK (SUN) — Nitya-baddha means we do not know when our, this conditional stage has begun. It is impossible to trace out the history.

Sunanda Prabhu’s article is highly questionable. Obviously, Sunanda Prabhu is confused and it appears from his article he does not actually understand what is nitya baddha. Eternally conditioned means It is impossible to trace out the history.

Aside from this, BACK to Godhead means RETURNING back home from where we came from ORIGINALLY. The word MARGINAL means the soul has the INDEPENDENCE to CHOOSE if he wants to remain in Vaikuntha or to come to the material world. Otherwise there is no meaning to the word LOVE for Krsna. Love is NOT forced.

Other then the philosophy being explained in the context of SIMULTANEOUS ONENESS AND DIFFFERENCE, one can NOT explain how the soul falls and does not fall reflecting the statements from Srila Prabhupada. I have explained this in my article, Apparent Contradiction and Reconciliation.

Please read below how Nitya-baddha has been explained:

Srila Prabhupada’s Lecture on Srimad-Bhagavatam, March 28, 1968, San Francisco:

Nitya-baddha. This word is also technical. Nitya-baddha means ever-conditioned. There are nitya-muktas. Nitya-mukta means ever-liberated. In the spiritual world, there are also innumerable living entities. The… This material world is only one-fourth manifestation of Krsna’s energy, God’s energy. And the three-fourths energy is manifested in the spiritual world. So we can just imagine that in one-fourth manifestation of energy of the Lord, we are so many living entities which is impossible to count. Now you can imagine how many more living entities are there. But here we are conditioned and they are liberated. Those who are conditioned, they are called nitya-baddha, ever-conditioned. Nitya-baddha means we do not know when our, this conditional stage has begun. It is impossible to trace out the history.

Srila Prabhupada’s Purport on Srimad-Bhagavatam 3.26.5 – Fundamental Principles of Material Nature:

It is stated in the previous verse that the material energy was accepted by the Supreme Personality of Godhead in order that He might exhibit pastimes for the living entities who wanted to enjoy and lord it over the material energy. This world was created through the material energy of the Lord for the so-called enjoyment of such living entities. Why this material world was created for the sufferings of the conditioned souls is a very intricate question. There is a hint in the previous verse in the word lilaya, which means “for the pastimes of the Lord.” The Lord wants to rectify the enjoying temperament of the conditioned souls. It is stated in Bhagavad-gita that no one is the enjoyer but the Supreme Personality of Godhead. This material energy is created, therefore, for anyone who pretends to enjoy. An example can be cited here that there is no necessity for the government’s creation of a separate police department, but because it is a fact that some of the citizens will not accept the state laws, a department to deal with criminals is necessary. There is no necessity, but at the same time there is a necessity. Similarly, there was no necessity to create this material world for the sufferings of the conditioned souls, but at the same time there are certain living entities, known as nitya-baddha, who are eternally conditioned. We say that they have been conditioned from time immemorial because no one can trace out when the living entity, the part and parcel of the Supreme Lord, became rebellious against the supremacy of the Lord.

Srila Prabhupada’s Purport on Srimad-Bhagavatam 5.11.12 – Jada Bharata Instructs King Rahugana:

As stated in Bhagavad-gita (13.3), ksetrajnam capi mam viddhi sarva-ksetresu bharata. There are two kinds of ksetrajna, or living beings. One is the individual living being, and the other is the supreme living being. The ordinary living being knows about his body to some extent, but the Supreme, Paramatma, knows the condition of all bodies. The individual living being is localized, and the Supreme, Paramatma, is all-pervading. In this sloka the word ksetrajna refers to an ordinary living being, not the supreme living being. This ordinary living being is of two kinds–nitya-baddha or nitya-mukta. One is eternally conditioned and the other eternally liberated. The eternally liberated living beings are in the Vaikuntha jagat, the spiritual world, and they never fall into the material world. Those in the material world are conditioned souls, nitya-baddha. The nitya-baddhas can become liberated by controlling the mind because the cause of conditioned life is the mind. When the mind is trained and the soul is not under the mind’s control, the soul can be liberated even in this material world. When it is liberated, one is called jivan-mukta. A jivan-mukta knows how he has become conditioned; therefore he tries to purify himself and return home, back to Godhead.”

Srila Prabhupada’s Lecture on Caitanya-caritamrta, January 9, 1967, New York:

Yesterday we have been discussing two kinds of living entities. One class, nitya-mukta, eternally liberated, they never come to this material world. They are eternally liberated. And another class, just like we are, conditioned. We are eternally conditioned. Eternally conditioned means we do not know when we have been conditioned like this. It is not possible to trace out the history. Because living entity, by nature, he is not conditioned. But actually we see that we are conditioned, and there is no possibility to trace out the historyMany, many Brahma’s life… Not only one Brahma’s, there are so many Brahmas changed, and we are conditioned. So therefore we are called eternally conditioned.

Srila Prabhupada’s Letter to Upendra, October 27, 1969:

Regarding your question, in one sense both you and Mahapurusa are right. The fact is that after the dissolution of the Universe the living entities remain in slumber within Maha Visnu, and again when the creation takes place they are impregnated in their original position and they come out in different species of life. By gradual evolutionary process, when they come to the human form there is good chance of getting out of the repeated birth and death, and one can enter into the Spiritual Realm. But if one loses this chance he is again put into the cycle of birth and death. The conditioned souls are always within the Maha Visnu Form, whereas the liberated souls in Vaikuntha, they are engaged in the service of the Lord. Constitutionally every living entity, even if he is in the Vaikuntha Loka, has chance of falling down. Therefore the living entity is called marginal energy. But when the falldown has taken place for the conditioned soul is very difficult to ascertain. Therefore two classes are designated: eternally liberated and eternally conditioned. But for arguments sake, a living entity being marginal energy, he can’t be eternally conditioned. The Time is so unlimited that the conditioned souls appear to be eternally so, but from the philosophical view he cannot be eternally conditioned. Since we cannot trace out when we have become conditioned, there is no use of arguing on this point. Better to take care first how we can get rid of this conditional existence; as much as a patient should take care for treating his disease more, and less waste his time in finding out the cause of his disease.”

Srila Prabhupada’s Conversation, July 8, 1976:

Devotee (4): I can’t seem to get a grasp on this at all. If we in our original constitutional position as part and parcel of Krsna, and in that position, that original position of full knowledge and full bliss and being in our eternal nature… Now I have some experience of how strong this material energy is and how maya works somewhat, but if I had known this and had this full knowledge, then I would have had this knowledge of how maya works and how I might fall.

Prabhupada: You read the life of Jaya, Vijaya, Hiranyakasipu, Hiranyaksa? They were Krsna’s doorkeepers. How they fell down? Did you read it? Did you read the life of Hiranyakasipu or Hiranyaksa?

Devotee (4): Yes, Prabhupada.

Prabhupada: So how they did fall? They are from Vaikuntha. They are Krsna’s personal associates, keeping the doorkeepers. How did they fell down? Anyway, there is chance of falling down at any moment.

Devotee (4): Well, in his family they wanted to enjoy the material world.
Prabhupada: Whatever it may be, the falldown is there. So because we are living entities, we are not as powerful as Krsna, therefore we may fall down from Vaikuntha at any moment. Iccha-dvesa samutthena sarge yanti parantapa. Find out this verse.

Pusta Krsna:
icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti parantapa

O scion of Bharata [Arjuna], O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and hate.”

Prabhupada: Purport.

Pusta Krsna: “The real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is pure knowledge. When one is deluded into separation from this pure knowledge, he becomes controlled by illusory energy and cannot understand the Supreme Personality of Godhead. The illusory energy is manifested in the duality of desire and hate. Due to desire and hate the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krsna as the Supreme Personality of Godhead. Pure devotees, who are not so deluded or contaminated by desire and hate, can understand that Lord Sri Krsna appears by His internal potencies. But those who are deluded by duality and nescience think that the Supreme Personality of Godhead is created by material energies. This is their misfortune. Such deluded persons symptomatically dwell in dualities of dishonor and honor, misery and happiness, woman and man, good and bad, pleasure and pain, etc., thinking ‘This is my wife, this is my house; I am the master of this house, I am the husband of this wife.’ These are the dualities of delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish and cannot understand the Supreme Personality of Godhead.”

Prabhupada: So even in the Vaikuntha, if I desire that “Why shall I serve Krsna? Why not become Krsna?” I immediately fall down. That is natural. A servant is serving the master, sometimes he may think that “If I could become the master.” They are thinking like that, they are trying to become God. That is delusion. You cannot become God. That is not possible. But he’s wrongly thinking.

Vipina: Why doesn’t Krsna protect us from that desire?

Prabhupada: He’s protecting. He says, “You rascal, don’t desire, surrender unto Me.” But you are rascal, you do not do this.

Vipina: Why doesn’t He save me from thinking like that?

Prabhupada: That means you lose your independence.

Vipina: And no love.

Prabhupada: That is force. (indistinct) prema. In Bengali it is said “If you catch one girl or boy, ‘You love me, you love me, you love me.’ ” Is it love? (laughter) “You love me, otherwise I will kill you.” (laughter) Is that love? So Krsna does not want to become a lover like that, on the point of revolver, “You love me, otherwise I shall kill you.” That is not love, that is threatening. Love is reciprocal, voluntary, good exchange of feeling, then there is love, not by force. That is rape. The… Why one is called lover, another is called rape?

Vipina: But isn’t it by force anyway? If we don’t love Krsna, we suffer.

Prabhupada: That is your business. You’ll suffer. But that Krsna does not force you. He says the real, “You love me, you’ll be happy. If you don’t love, you suffer.” But that is your business.

Vipina: So what is the choice?

Prabhupada: Choice is yours. If you are rascal, you don’t make the choice, the best choice. You suffer. The rascals, they suffer. And intelligent men, they do not suffer. If you are intelligent, then Krsna says that “You surrender to Me,” you surrender, then you are intelligent. If you are rascal, then you reject and you suffer. When a father says to his rascal son, “My dear son, you just hear me, do like this, you’ll be happy.” If he does not do it, he’ll suffer. There is no other alternative.

Guest (2): Srila Prabhupada, why is the material world made on the level of a jailhouse? It’s made on the level of a jailhouse, that, I’ve been told, the attitude of a jail instead of the attitude.

Prabhupada: Yes, because there will be so many criminals. Therefore government has to construct a jailhouse. It is government’s not desire. It is expensive, unnecessary. But because there are rascals who will become criminal, the government has jailhouse. So one who wants to remain independent of Krsna, for them there is material world, “All right, you remain here.”

Vipina: We also say that Krsna is fulfilling the desires of every living entity. So if we want to enjoy independent of Krsna, why doesn’t He let us really enjoy independent of Him?


Prabhupada: That is not possible. That is maya it is called. You are not enjoyer, you are servant. Because you are willing to become enjoyer, you suffer, that’s all. You are not enjoyer.

Vipina: Then He’s not fulfilling the desire.

Prabhupada: No, you wanted to enjoy–enjoy at your risk. Sometimes you’ll become the king of heaven, and sometimes you become the germs in the stool.

Vipina: Hm, enjoy at your risk. (laughter)

Prabhupada: Yes. No, that is the fact.

Vipina: Instead of under His protection, you enjoy at your risk.

Prabhupada: Therefore He advises, “Rascal, you give up all this enjoying spirit. You just surrender to Me, you’ll be happy.” But we don’t accept it. Therefore sometimes we are in the heavenly kingdom, sometimes as a worm in the stool. That is going on. That is your risk. What is that? bhuñjate te tv aghaṁ pāpāḥ?

yajñārthāt karmaṇo ’nyatra
loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ:
yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv agham pāpā
ya pacanty ātma-kāraṇāt

Pusta Krsna: Yjñārthāt karmaṇo ’nyatra?
Prabhupada: Hm.
Pusta Krsna:
yajñārthāt karmaṇo ’nyatra
loko ’yaṁ karma-bandhanaḥ
tad-arthaṁ karma kaunteya
mukta-saṅgaḥ samācara

Work done as a sacrifice for Visnu has to be performed, otherwise work binds one to this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for His satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage.”

Prabhupada: Yajna-sistasinah santo mucyante sarva-kilbisaih. I think there you will find.
Pusta Krsna: Bhunkte stena eva sah? No? Oh, bhunjate te tv agham papah?
yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv agham pāpā
ya pacanty ātma-kāraṇāt

The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others, who prepare food for personal sense enjoyment, verily eat only sin.”

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=47455


Mahesh Raja Prabhu : mahesh_agtsp@yahoo.co.uk


2017. szeptember 13., szerda

HITTEL ÉS TUDÁSSAL
"Hittel és tudással kell tehát művelnünk a Krsna-tudatot, hogy ily módon elérjük a tökéletességet." (Bg.4.9. M.)

Néhány évig alapvetően Srila Prabhupada könyvei voltak az egyetlen bhakta társulásom. Az nem tartott vissza attól, hogy megpróbáljam követni Srila Prabhupadat , folytatni az olvasást, és csökkenteni a hibáimat egy kissé (még mindig sok van). Ha problémákat látok szervezeteknél, nem megyek oda, és Srila Prabhupada könyveitől és utasításaitól függök.” (Egy bhakta szavai mostanában)

Srila Prabhupada ERDETI ( NEM A VÁLTOZTATOTT KIADÁS ) szavai:
Még ha valaki azt gondolja, hogy a Krsna-tudat Közösségéban sok a képmutató bhakta vagy abhakta, társuljon közvetlenül a lelki tanítómesterrel, és ha bármi kétsége támad, forduljon hozzá. Ha azonban nem követi a lelki tanítómesternek azokat az utasításait, amelyek a szabályozó elvekre és az Úr szent neve éneklésére és hallására vonatkoznak, akkor nem válhat tiszta bhaktává.”
( CC.Madhya 19.157. Magyarázat)

WITH FAITH AND KNOWLEDGE"One should therefore cultivate Kṛṣṇa consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. "(Bg.4.9. P.)

For some years, Srila Prabhupada's books basically were my only devotee association. That didn't keep me from trying to follow Srila Prabhupada, keep on reading, and to decrease my faults a little bit (I still have a lot). If I see problems with organizations, I don't go there, and depend on Srila Prabhupada's books and instructions.” ( Nowadays a devotee's words )

Srila Prabhupada ORIGINAL ( NOT CHANGED EDITION ) words:
"If one thinks that there are many pseudo devotees or nondevotees in the Kṛṣṇa Consciousness Society, one can keep direct company with the spiritual master, and if there is any doubt, one should consult the spiritual master. However, unless one follows the spiritual master's instructions and the regulative principles governing chanting and hearing the holy name of the Lord, one cannot become a pure devotee."
(CC.Madhya 19.157. Purport )

2017. szeptember 11., hétfő

Levél Mahatma Gandhijee-nek

...Csak arra kérnélek, hogy legalább csak egy hónapra vonulj vissza a politikától, és hadd vitassuk meg a Bhagavad Gitát. Biztos vagyok benne, hogy ily módon, kapsz egy új megvilágítást az ilyen megbeszélések eredményeként, nemcsak a te előnyödre, hanem a világ egészének előnyére is - mivel tudom, hogy őszinte, becsületes és erkölcsös vagy.

Érdeklődéssel várva a mielőbbi válaszodat.

Őszinte tisztelettel, Abhay Charan De.
Melléklet –Vissza Istenhez” egyik lapszáma


(Cawnpore 1947. július 12. Levél Mahatma Gandhijee-nek )Letter to Mahatma Gandhijee

...I would only request you to retire from politics at least for a month only and let us have discussion on the Bhagwat Geeta. I am sure, thereby, that you shall get a new light from the result of such discussions not only for your benefit but for the benefit of the world at large-as I know that you are sincere, honest and moralist.

Awaiting your early reply with interest.

Yours sincerely, Abhay Charan De.
Enclosure-one leaf from Back to Godhead

(Cawnpore 12th July, 1947 .Letter to Mahatma Gandhijee )


Lelki életA lelki élet azt jelenti, hogy elfogadunk néhány megszorítást az Isten megvalósítás kedvéért. Ez az, amiért ragaszkodunk ahhoz, hogy ne legyen tiltott nemi élet, húsevés, szerencsejáték vagy tudatbefolyásoló szerek használata az avatott tanítványaink számára. Ezen korlátozások nélkül bármely „ jóga meditáció”, vagy úgynevezett spirituális fegyelem nem lehet igazi. Az egyszerűen egy üzlet a csalók és a megcsaltak között.

( The Sience of Self Realization - SSR 2 )  Az Önmegvalósítás Tudománya 

Spiritual life


Spiritual life means voluntarily accepting some austerities for the sake of God realization. That is why we insist on no illicit sex, meat-eating, gambling, or intoxication for our initiated students. Without these restrictions, any “yoga meditation” or so-called spiritual discipline cannot be genuine. It is simply a business deal between the cheaters and the cheated.

( The Sience of Self Realization SSR 2 )

2017. szeptember 6., szerda

"HA AZT AKAROD, HOGY BECSAPJANAK, ISTEN KÜLD NEKED EGY CSALÓT.""HA AZT AKAROD, HOGY BECSAPJANAK, ISTEN KÜLD NEKED EGY CSALÓT."

Riporter: Azon tűnődtem, hogy hány ember lehet, akikről azt gondolod, hogy hamis guruk rászedhették őket?


Śrīla Prabhupāda: Gyakorlatilag mindenki. (Nevetés ) Ez nem számolás kérdése. Mindenki.

Riporter: Ez emberek ezreit jelentené, ugye?

Śrīla Prabhupāda: Milliókat. Milliókat csaptak be, mert ők (maguk) akarták, hogy rászedjék őket. Isten mindentudó. Ő meg tudja érteni a vágyaidat. Ő a szívedben van, és ha azt akarod, hogy becsapjanak, Isten küld neked egy csalót.


EZEN AZT ÉRTED, HOGY "AKARJA, HOGY BECSAPJÁK?"

Riporter: Amikor azt mondod, hogy sok ember akarja, hogy becsapják, úgy érted, hogy sok ember folytatni akarja a világi örömeit ,s ugyanakkor egy mantrát énekelve, vagy egy virágot tartva el akarja érni a lelki életet is? Ezen azt érted , hogy „akarja, hogy becsapják”?

Śrīla Prabhupāda: Igen. Ez olyan, mint egy betegnek a gondolkodása. „ Én továbbmegyek a betegségemmel, és ugyanakkor egészséges leszek.” Ez ellentétes. Az első követelmény, hogy az ember tanulttá váljon a lelki életben. A lelki élet nem olyan dolog, amit néhány perces beszélgetéssel meg lehet érteni.


( The Sience of Self Realization SSR 2 )

„IF YOU WANT TO BE CHEATED, GOD SENDS YOU A CHEATER."


IF YOU WANT TO BE CHEATED, GOD SENDS YOU A CHEATER."


Reporter: I wondered how many people you think might have been taken in by fake gurus.

Śrīla Prabhupāda: Practically everyone. [Laughter.] There is no question of counting. Everyone.

Reporter: This would mean thousands of people, wouldn't it?

Śrīla Prabhupāda: Millions. Millions have been cheated, because they want to be cheated. God is omniscient. He can understand your desires. He is within your heart, and if you want to be cheated, God sends you a cheater.IS THIS WHAT YOU MEAN BY WANTING TO BE CHEATED?"

Reporter: When you say that lots of people want to be cheated, do you mean that lots of people want to carry on with their worldly pleasures and at the same time, by chanting a mantra or by holding a flower, achieve spiritual life as well? Is this what you mean by wanting to be cheated?

Śrīla Prabhupāda: Yes, this is like a patient thinking, “I shall continue with my disease, and at the same time I shall become healthy.” It is contradictory. The first requirement is that one become educated in spiritual life. Spiritual life is not something one can understand by a few minutes’ talk. 

( The Sience of Self Realization SSR 2 )